Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy společenství vlastníků jednotek

20. 8. 2008

                

                                                   Čl. I

                                          Název a sídlo společenství

 Název společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“):  Společenství  vlastníků    domu Nevanova 1063-1068, Praha 6.
Sídlo společenství: Nevanova 1066, Praha 6, PSČ 163 00

                                                                    Čl. II

                                                   Základní ustanovení

 1.  Společenství je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění (dále jen „zákon ).

 2.   Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě ( dále jen „jednotka“), společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně o vlastnictví bytů ( dále jen“člen společenství“).

 3.    Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou domu a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách.

                                                                     Čl. III

                                                     Předmět činnosti

 1.        Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu čp. 1063-1068, v ulici Nevanova, v Praze 6, vymezených způsobem stanoveným v zákoně, (dále jen „správa domu“) a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.

 2.        Správou domu se rozumí zejména:

 a)       zajišťování provozu domu a pozemku,

b)       zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu a pozemku včetně havarijní údržby,

c)       zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

d)       zajišťování revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, výtahu,  společné televizní a rozhlasové antény a ostatních  systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě, hromosvodů a ostatních zařízení ve společných prostorách domu a na společně vlastněném pozemku,

e)       revize a oprav domovní kotelny v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f)        zajišťování prohlídek a čištění komínů a světlíků,

g)       zajišťování dalších činností pokud vyplývají nebo vyplynou společenství ze zvláštních právních předpisů a technických postupů ve spojení se správou domu, v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,

h)       zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,

ch) správa nebytových jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,

 3.        Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti:

 a)     k zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (dodávku  elektrické energie,  nebo plynu do jednotlivých jednotek). Společenství zajišťuje zejména tyto služby: dodávku  vody a odvádění odpadních vod, dodávku tepla a teplé užitkové vody ze zdroje umístěného v domě, odvoz komunálního odpadu, čištění komínů, případně další potřebné služby,

        b)    pojištění domu,

c)    nájmu společných částí domu,

d)    nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

 4.        Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odst. 2 a 3 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.

 5.        Předmětem činnosti spojené se správou domu a pozemku je

      a) vybírání předem určených  finančních příspěvků od členů společenství na náklady spojené se správou 
             domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu“), popřípadě dalších příspěvků na činnosti,
             pokud vzjdou z rozhodnutí členů

        b) vybírání záloh na služby,

c) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle odstavce 5,písm. a,b) vybírány,

        d) vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a k činnosti společenství,

e) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou
     příspěvků a záloh,

       f)   vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek.

       g)  vedení evidence plateb členů společenství  na náklady spojené se správou  domu a  do fondu modernizace a rekonstrukce

h)       zřízení účtů u banky a hospodaření s finančními prostředky členů společenství, svěřených  společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku    a podle pokynů schválených členy společenství,

ch) vedení podvojného účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory)  a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období.

        i)    vedení seznamu členů společenství

 6.        Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení v domě, která slouží i jiným fyzickým a právnickým osobám než členům společenství, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených  shromážděním vlastníků jednotek, včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

 7.        Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to pouze s písemným souhlasem vlastníka jednotky.

 8.        Společenství může zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti podle odstavce 2 – 5 spojené se správou domu a pozemku, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem ( dále jen „správce“), kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

 9.        V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména:

 a)  včasné vymáhání  plnění povinností uložených členům společenství k  tomu příslušným         orgánem společenství,

       b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými členy  společenství,

       c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle právních předpisů.

 10. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze
       k účelům uvedeným v § 9 odst.1 zákona.

 11. Společenství též zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny stavby (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace)  a změny v užívání stavby.

 

                                                                        Čl.IV

                     Zaji šťování správy domu a dalších činností

                                                            na základě smlouvy se správcem

1.   V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen „správce“) bude společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku, popřípadě některé tyto činnosti na základě smlouvy se správcem, kterým může být  fyzická nebo právnická osoba.                                                                                                      

2.    Smlouva se správcem musí zejména obsahovat:

a)    vymezení činností, které správce bude vykonávat,

b)      určení způsobu hospodaření s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na   správu domu a dále s prostředky na úhradu služeb, včetně jejich evidence,

c)       povinnost správce předkládat jím uzavřené smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení    orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavření,

d)       povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o   finančním hospodaření a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

e)       povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a protokolárně předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné materiály, které má o správě domu a své činnosti k dispozici,

f)        výši sjednané odměny a výpovědní ustanovení,

g)       povinnost předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše záloh placených členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb,

        h)      další náležitosti stanovené shromážděním.

3.   Smlouvu se správcem, změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje
         shromáždění

 4.   Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavce 1 a 2 nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona o vlastnictví bytů a z těchto stanov

Čl. V
  Orgány společenství

 1.     Orgány společenství jsou:

 a)       shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen „shromáždění“),

b)       výbor společenství (dále jen „výbor“). Není-li zvolen výbor, vlastník jednotky, kterého shromáždění pověří výkonem funkce výboru ( dále jen „pověřený vlastník“),

c)       kontrolní komise nebo revizor, pokud o tom shromáždění rozhodne.

 2. Orgány uvedené v odst. 1 písm. b) a c) jsou volené orgány společenství (dále jen volené orgány). Člen     voleného orgánu je volen nebo odvoláván shromážděním. Člen voleného orgánu může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je
zmocněným zástupcem právnické osoby-člena společenství, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům. 

3.   Spoluvlastník téže jednotky nemůže být členem téhož orgánu, ani členem kontrolní komise nebo revizorem.

 4. Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě   přímé, sourozenec nebo manžel/manželka je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom orgánu je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu společenství.

 5.   Závazek výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat při výkonu své funkce zastoupit.

 6.     Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů společenství usnést, že bude o určité věci provedeno tajné hlasování pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě se současně stanoví postup pro tajné hlasování. Pokud jde o volbu členů výboru nebo pověřeného vlastníka může tajnou volbu navrhnout výbor nebo pověřený vlastník, pokud nejde o jejich první volbu.

 7.    Člen voleného orgánu  může být volen opětovně.

 8.     Funkční období voleného orgánu  činí 3 roky, počíná dnem jejich zvolení a končí uplynutím funkčního období nebo dnem zvolení nového výboru. Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu a místopředsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.
9.  Člen voleného orgánu může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství, případně je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců. Člen výboru může být během funkčního období odvolán i v jiných případech, kdy o jeho odvolání rozhodne shromáždění vlastníků jednotek.
10.   Člen voleného orgánu může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen voleného orgánu písemně statutárnímu orgánu společenství, jímž je výbor. Odstoupení je účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doruční oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce.  Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
11.   Za člena voleného orgánu,  který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu.

12. Členům výboru nebo pověřenému vlastníku může být za výkon funkce poskytnuta odměna, její                     výši schvaluje shromáždění.Čl. VI

Shromáždění

 1.     Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.

 2.     Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o:

 a)       změnách ve věcech, které  jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,

b)       schválení nebo o změně stanov,

c)       uzavření úvěrové smlouvy,

d)       uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem vlastníka jednotky, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,

e)       změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu,

        f)   výši záloh na úhradu za služby, výši příspěvků od členů společenství na náklady spojené se správou 
                domu a výši příspěvků do fondu modernizace a rekonstrukce,

        g)    volbě a odvolávání členů výboru společenství popřípadě členů kontrolní komise nebo revizora,

h    stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka,

ch) shválení řádné roční i mimořádné účetní závěrky a rozdělení případného zisku z hospodaření
        společenství,

i ) pověření výboru k sjednání dohod o provedení prací a  dodávce služeb,

j)  způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb
       stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,

        k)   nabývání nemovitých a movitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou předmětem
               činnosti společenství pojištění domu,

        l)   zřízení kontrolní komise nebo revizora,

        m)    změně osoby správce,  uzavření smlouvy o správě domu nebo změně smlouvy,

        n)  schvalování vnitřních řádů, směrnic, norem apod. a pravidlech pro užívání společných částí domu,

o)       schvalování rozpočtu společenství,

        p)  dalších záležitostech společenství, pokud tak stanoví zákon, nebo si je shromáždění vyhradí.

3.     Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor. Shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Neplní-li výbor nebo pověřený vlastník povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat členové společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen potom řídí schůzi tohoto shromáždění.
4.     O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním  schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit. Kromě toho musí být současně s písemným vyrozuměním každému členu společenství uveřejněna 15 dnů před konáním schůze pozvánka shodného textu na úřední desce domu.
5.     Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor. 6.   Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů.  K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nestanoví jinak.
7.     Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají společně jeden hlas. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody,  rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutné uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.
8.    K přijetí usnesení shromáždění o:

 a)  změně které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy,

          b)  schválení nebo o změně stanov,

       c)  o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků        příslušných jednotek,

          d)  rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek,

          e)  schválení řádné roční i mimořádné účetní závěrky a rozdělení případného zisku                      z hospodaření společenství,

                  je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

9.  Ke zvolení členů voleného orgánu  je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů  všech vlastníků.

10.  K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách   týkajících se společných částí domu a ke  smlouvám uvedených v  čl.VII odst. 10 je zapotřebí souhlasu všech členů společenství.   Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona v platném znění) tím není dotčena.

11. Tvoří-li společenství pouze tři členové, je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění vždy souhlasu všech členů společenství.

12.  V případech, kdy je podle zákona  a těchto stanov potřebný souhlas všech členů společenství, může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.

13. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jeho pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat: 

a)       datum a místo konání shromáždění,

b)       údaje o průběhu jednání a přijatá usnesení v plném znění,

c)       výsledky hlasování,

d)       námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

e)       označení spoluvlastníků jednotky, kteří hlasovali za společného člena.

14.     Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří pozvánka k jednání shromáždění spolu s podklady,    které byly  předloženy k projednávaným bodům, prezenční listina s podpisy a plné moci.

 15. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů musí být výborem uschovávány.
16. Do 5 dnů po skončení schůze shromáždění musí být vyvěšen zápis z jednání včetně přijatých usnesení a kopie příloh na úřední desce domu. Zápis musí být vyvěšen po dobu minimálně 30 dnů.
17. Ustanovení odstavců 13 -  16 se přiměřeně použijí pro zápisy z jednání volených orgánů. 

Čl. VII

                                                Pověřený vlastník a výbor

1.     Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor má 5 členů. Každý člen výboru má jeden hlas.

 2.     Výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství.

 3.     Za výbor jedná navenek předseda výboru, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemné formy, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

 4.  Pokud nejde o věci ve výlučné působnosti shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých    věcech shromáždění přímo nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru.

 5.     Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, může tak učinit místopředseda. Není-li místopředseda zvolen, mohou zasedání výboru svolat jeho další členové.

 6.  Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden  jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu,

 7.     Výbor zejména:

 a)       jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo, zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b)       svolává shromáždění, připravuje písemné podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání,

c)       zabezpečuje rozpis záloh za jednotlivé služby v přiměřené výši včetně rozpisu příspěvků na výdaje spojené se správou domu a příspěvků do fondu  rekonstrukce a modernizace,

d)       odpovídá za vedení podvojného účetnictví a navazující evidence,  sestavení účetní závěrky a předkládá ji  spolu se zprávou o hospodaření shromáždění ke schválení,

e)       odpovídá za řádné vedení písemností, uzavřených smluv, vedení knihy členů společenství, zápisů z výboru a shromáždění, usnesení, skartaci písemností apod.,

f)        sjednává dohody o provedení prací a o dodávce služeb do výše  schválené shromážděním.  Kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky prací a služeb a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

g)       činí opatření k zajištění úhrady dluhů členů společenství na příspěvcích na výdaje spojené se správou údržbou opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby,

h)       má právo vyzvat členy společenství, aby do doby, než vlastník jednotky dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů, tak aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena,

ch) zajišťuje právo člena společenství nahlížet do všech podkladů a listin týkajících se činnosti  společenství včetně pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto dokladů,

i)         připravuje podklady pro schůzi shromáždění ve věcech podání návrhu na žaloby týkající se neplnění povinností člena společenství, včetně podání návrhu na nařízení prodeje jednotky,

j)         odpovídá za přípravu vnitřních řádů, směrnic, norem apod.,

k)       odpovídá za předkládání a odvod daní místně příslušnému správci daně, za správnost a dodržování termínů,

l)         odpovídá za návrh zápisu společenství v obchodním rejstříku včetně změn a výmazu,

m)      odpovídá za návrh podání změny prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě na Katastrální úřad,

n)       jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství,

o)       zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatnění pohledávek společenství.

 8.     Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

 a)       datum a místo konání,

b)       přijatá usnesení,

c)       výsledky hlasování členů výboru,

d)       námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

e)       prezenční listinu.

 9.        Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku pokud zákon nestanoví jinak. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, jehož plněním vznikla společenství škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápisu o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

 10.  Výbor není zmocněn uzavírat bez schválení všemi členy společenství jakékoli úvěry, půjčky, leasingové smlouvy ani jiné zástavy či závazky dle směnečného práva.

                                                          
Čl. VIII

Kontrolní orgán

 1.  Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn  kontrolovat veškerou činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo výboru. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

 2.   Kontrolní komise má nejméně 2 členy.

 3.   Komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jednání této komise. Při hlasování v komisi má každý člen jeden hlas. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem výboru společenství.

 4. Kontrolní komise se schází nejméně čtyřikrát ročně.

 5. Kontrolní komise zejména:

 a)       kontroluje zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem a  stanovami,

b)       vyřizuje stížnosti členů společenství do třiceti dnů ode dne podání, v odůvodněných případech do šedesáti dnů,

c)       vyjadřuje se k návrhu účetní závěrky,

d)       předkládá shromáždění roční zprávu o své činnosti,

e)       je oprávněna požadovat od členů společenství nebo výboru společenství všechny doklady a informace (pokud nejsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů) potřebné ke své činnosti. Výbor a jednotliví členové společenství jsou povinni tyto informace poskytnout,

f)        je oprávněna vyzvat výbor ke svolání shromáždění a odpovídá za přípravu programu a písemných podkladů jednání,

g)       odpovídá za evidenci zápisů, kontrolních zpráv a ostatních písemností komise,

h)       účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru, a to jako host.

 6.   Zprávy o výsledku kontrol předkládá komise výboru společenství s návrhem na opatření včetně termínů na  odstranění případných nedostatků.

7.     Ustanovení  odstavce  1 až 5 se použijí, rozhodne-li shromáždění o zřízení  kontrolní  komise. Pokud shromáždění rozhodne, že činnost kontrolního orgánu bude zajištěna jen jedním členem - revizorem, použije se ustanovení odst. 1 a 5 i na tohoto revizora.  Revizor má působnost kontrolní komise.

 
                                                       
Čl. IX

                          Vznik členství, evidence členů společenství

 1.     Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v domě, a to dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.

 2.     Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky.

 3.   Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají   jednotku ve společném jmění manželů. Spoluvlastnicí jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou jednoho hlasu, odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

4.   Členy, jejíchž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do knihy členů neprodleně poté, kdy vlastník jednotky prokazatelně oznámí nabytí vlastnictví jednotky.

 5.   Jména a příjmení členů společenství při jeho vzniku jsou uvedena v příloze notářského zápisu o průběhu první schůze společenství. Seznam členů je výborem veden a průběžně aktualizován. V seznamu členů musí být u každého člena jako vlastníka jednotky a dále u společných členů jako spoluvlastníků jednotky uvedena vedle jména a příjmení, data narození a místa trvalého pobytu, též velikost hlasu při hlasování shromáždění (velikost hlasu je vedena podle zákona, případně i v procentech).
                                                                          Čl. X

                           Práva a povinnosti člena společenství

 1.     Člen společenství má právo zejména:

a)       účastnit se veškeré činnosti společenství, způsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů a v souladu s těmito stanovami,

b)       účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

c)       volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

        d)  předkládat orgánům společenství návrhy na zlepšení činnosti  společenství a návrhy k odstranění
                nedostatků v jejich činnosti,

        e)  obdržet vyúčtování záloh na úhradu za služby a vrácení případných přeplatků, a vyúčtování  příspěvků
              na   výdaje spojené se správou domů a do fondu rekonstrukce a modernizace

f)   nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství, práce volených orgánů a na svůj náklad si vyžádat
      pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

 2.     Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost:

 a)       dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství, schválené v souladu se zákonem a těmito stanovami,

b)       řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení, domovním řádem bude-li přijat dodržovat povinnosti vyplývající z požárních předpisů,

c)       neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,

d)       hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a do fondu rekonstrukce a modernizace, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak,

e)       hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

f)        hradit poplatky z prodlení ve výši 2,5 promile denně z dlužné částky na platbách uvedených v písm. d) a e); splatnost plateb uvedených v písm. d) a e) je vždy do 15. dne toho kterého měsíce, 

g)       umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku. Nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň 3 dny předem,

h)       odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácností,

       h)   zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo
                neumožňoval výkon jejich práv; stejně tak zásahů do nájemních práv,

      ch)  úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického   práva ostatních
               členů společenství,

i)  umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet  naměřených hodnot,

j)         oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro seznam členů společenství a pro potřeby správy domu,

k)       oznamovat výboru  změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu odvislé též od počtu členů domácnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud je bytová jednotka užívána i ke krátkodobému pronájmu, je vlastník povinen nahlásit počet ubytovaných osob po uplynutí každého měsíce a to vždy do desátého dne v měsíci (o nájmu a podnájmu bytu platí příslušná ustanovení občanského zákoníku),

l)         oznamovat společenství všechny skutečnosti o provozu nebytových jednotek, které mají vliv na konečné vyúčtování služeb,

m)     dodatečně se podílet finanční částkou odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu podle většinového rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek v případě, že bude na společných částech domu nutná investice vyšší než je stav finančních prostředků na účtu k datu realizace investice,

n)   předat výboru  ověřenou projektovou dokumentaci   v případě, že provádí změnu stavby.

 3.        Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen společenství provádět jen se souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.

 4.        Člen společenství má právo se nechat zastupovat na základě plné moci.

 5.        Člen společenství je povinen prokazatelně sdělit výboru adresu pro doručování písemností. Pokud tak neučiní, považuje se za tuto adresu adresa výboru posledně známá.

 

 Čl. XI

Zánik členství ve společenství

 1.     Členství ve společenství zaniká:

 a)       úmrtím člena společenství – fyzické osoby,

b)       převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

c)       zánikem člena společenství – právnické osoby, bez právního nástupnictví,

d)       zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

        e)    dalším způsobem, pokud tak stanoví zákon.

 2.     Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky.

 3.   Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí, tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.
                                                                          Čl. XII

Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby

 1.     Zálohy na služby, příspěvky na správu domu a do fondu rekonstrukce a modernizace platí členové společenství měsíčně v částkách a termínech určených shromážděním, a to na účet společenství, pokud shromáždění nerozhodne jinak. V případě prodlení je člen společenství povinen platit úrok z prodlení ve výši 2,5 promile denně z dlužné částky.

 2.     Vyúčtování příspěvků  podle čl. X bodu 2  písm. d) a e) zabezpečuje výbor společenství jednou ročně.
3.     Nevyčerpaný zůstatek na správu domu a  na fondu  rekonstrukce a modernizace se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku.

 4.  Zálohy na úhradu za služby je výbor  povinen jednou ročně vyúčtovat a to nejpozději  do 90 dnů po skončení zúčtovacího období stanoveného zvláštním právním předpisem. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 30 dnů po vyúčtování záloh.

 5.  Při převodu nebo přechodu vlastnictví k jednotce se nevypořádává podíl původního vlastníka jednotky na zůstatku účtu určeném na správu domu a na fondu rekonstrukce a modernizace. Způsob vypořádání tohoto podílu si dohodnou původní a nový nabyvatel jednotky podle svého vlastního uvážení.

 6.  O případném zvýšení finančních příspěvků či záloh členů společenství rozhoduje shromáždění formou usnesení.

 7.  Společenství vlastníků v případě správy nemovitosti, jinak než samosprávou určí způsob, jakým bude nakládáno s příspěvky na správu domu, event. s fondem rekonstrukce a modernizace  a rozsah pravomocí správce  (odsouhlasení proplacení faktur, výběrová řízení apod.).

 
Čl. XIII

Hospodaření společenství

         1.     Společenství spravuje svěřené finanční prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství zálohově na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a na  náklady spojené se správou  domu, event. do fondu rekonstrukce a modernizace.
2.     Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů společenství zajišťováním činnosti podle bodu 1 pověřit jinou osobu (správce). Uzavře- li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnost správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše záloh na službách placených členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství.
    
3.     Společenství vede podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4.     Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu členů společenství dle čl.VI, písmene 8e). Zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu a pozemku. V daňových záležitostech se postupuje  podle zvláštních právních předpisů.
 
5. Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

6.  Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
7.  Společenství předkládá přihlášku k registraci daně místně příslušnému správci daně, a to do     třiceti dnů ode dne, kdy začalo pobírat příjmy podléhající dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ni.
  
8.  
Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství  k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor  odpovídá za včasné plnění těchto úkolů a za uplatňování práv společenství, včetně práva plynoucího ze zástavního práva k jednotkám povinných členů společenství, vzniklého podle zákona o vlastnictví bytů a včetně práva na uplatnění návrhu na prodej jednotky v případech uvedených v zákoně.
9.   Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně  a v těchto stanovách je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.
    
Čl.XIV

Doručování

      Vyžadují-li tyto stanovy doručení písemností, děje se tak osobně nebo poštou. Povinnost     doručení je splněna :

a)       při doručování tzv. obyčejné pošty (zápisů, informací, apod.) vhozením do schránky a zveřejněním na úřední desce domu,

b)       při doručování písemností výborem společenství konkrétnímu členu společenství, mimo

písemností uvedených v písm. a), jakmile adresát převzetí písemnosti písemně potvrdil,

c)     při doručování poštou, jakmile pošta písemnost doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo doručení písemností odmítl.

 

 Čl. XV

Závěrečná ustanovení

 1.   Věci, neupravené těmito stanovami, se řídí zákonem o vlastnictví bytů  a obecně závaznými právními předpisy.

 2.        Společenství zaniká v případě zániku domu a v případech uvedených v zákoně.

 V Praze dne 11.3.2008