Jdi na obsah Jdi na menu
 


MANDÁTNÍ SMLOUVA

22. 8. 2008

 

MANDÁTNÍ SMLOUVA

Mandant:                Společenství vlastníků domu  Nevanova 
1063–  1068, Praha 6

se sídlem:                 Praha 6 – Řepy, Nevanova 1066, PSČ 163 00

ič.-                           28401956

bank spojeni.-                  222255041/0300          u.- ČSOB a.s.

zapsané:                 V rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze oddíl S, vložka 9008, dne 11. června 2008

zastoupené:             Filipem Navrátilem – předsedou výboru společenství  vlastníků

Romanem Kaháčkem – místopředsedou výboru společenství vlastníků ( dále jen „ mandant')

                                                                           

                                                        a

Mandatář.                Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, družstvo

se sídlem                   Křesomyslova 3 čp. 229, 140 00 Praha 4

1Č:                             00033251

DIČ:                           CZ00033251

bank. spojení:            č.ú.: 747315/0300, Olšanská la, Praha 3, u: ČSOB a.s.

zapsané:                    V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Dr XCIX, vložka 827 dne 14.3.1966

zastoupené:                Ing. Františkem Sojkou – předsedou družstva

Ladislavem Novákem – členem představenstva

( dále jen , mandatář ')

 

uzavírají podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení § 566 a 575 a ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění (dále jen „zákon") a v souladu se Stanovami společenství tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu


 v Praze 6                                                    katastrální území Řepy

 ulice Nevanova                                           č.p. 1063-1068

    zapsáno na LV č. 1169                           vedeného u Katastrálního úřadu pro Prahu město


                                                                   ČL.I.            

Úvodní ustanovení

 

1.         Předmětem smlouvy je úplatné zajišťování správy, provozu a oprav společných částí výše uvedeného domu (dále jen „správa") a stanovení některých práv, povinností a výkonů činností včetně jejich rozsahu, vyplývajících ze vztahů vlastníků, společenství vlastníků a mandatáře jako správce v domě.

2.           Mandatář se zavazuje vykonávat činnosti podle této smlouvy jménem společenství a na jeho účet s potřebnou péčí v souladu se zájmy společenství a právními předpisy. Pro účely této smlouvy platí vymezení pojmů podle § 2 zákona č. 72/1994 Sb.

ČL. II.

                                                                 Předmět smlouvy

                                               Při  provádění správy mandatář     zajišťuje:

1. Provoz domu včetně technických zařízení a společných technických sítí tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k řádnému užívání bytů, nebytových prostor a společných prostor v domě, to znamená:

a)      běžné opravy a údržbu nemovitosti, odstraňování závad havarijního charakteru nebo závad zjištěných revizemi,

b)    na základě požadavku mandanta (viz. odst. 6 tohoto článku) rozsáhlejší opravy, popřípadě rekonstrukce a modernizace společných částí domu,

C) provoz, opravy a údržbu společných rozvodů elektrické energie, výtahů a osvětlení společných prostor,

d)      provoz, opravy a údržbu systému pro společný příjem rozhlasu a televize (STA) a elektrických sdělovacích zařízení,

e)      provoz, opravy a údržbu dalších společných. inženýrských sítí v objektech (rozvody plynu, odvody odpadních vod, vzduchotechnika, rozvody studené vody, teplé užitkové vody, tepla, atd.)

f)       provádění periodických a v případě potřeby i mimořádných kontrol a revizí vybavení objektů podle platných ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem (výtahy, rozvody elektrické energie, plynu, hromosvody, zařízení požární prevence atd.),

g)      administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu včetně pasportu domu (objektu).

2. Vedení ekonomicko-správní agendy:

a)    vedení podvojného účetnictví a výkaznictví mandanta jako právnické osoby v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákonem o daních z příjmů a dalšími souvisejícími předpisy v platném znění tak, aby správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů zobrazovalo veškeré hospodářské operace a plně zajišťovalo veškeré účetní práce, a to na základě:   aa)   bankovních dokladů získaných od banky nebo mandanta,

ab)   faktur a jiných dokladů předaných mandatáři mandantem,

ac)   faktura jiných dokladů došlých na adresu mandatáře a souvisejících s účetnictvím mandanta.

b)    vedení evidence nákladů spojených se zajišťováním správy a údržby společných částí domu, zpracování přehledné finanční zprávy a předání této mandantovi k jeho dispozici.

C) sledování plateb vlastníků jednotek na základě bankovních výpisů, eventuálně jiných předaných dokladů. 0 případných dluzích jednotlivých vlastníků mandatář informuje mandanta do 30ti dnů po skončení příslušného čtvrtletí,

d)      vystavení a předání (zaslání) první upomínky vlastníkům na neuhrazenou platbu, resp. platby, včetně aktuální sankce za prodlení k datu vystavení upomínky. Upomínání provádí mandatář čtvrtletně, a to do 30ti dnů po skončení příslušného čtvrtletí.

e)      zpracování podkladů pro roční účetní závěrku ve formě počítačových sestav, a vypracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů,

f)       vypracování přiznání a odvodů daní v zákonných lhůtách za ceny uvedené v příloze č. 1,

g)      po dobu trvání této smlouvy provádí archivaci účetních dokladů, skartaci však může provést pouze mandant.

 

Za úplnost a věcnou správnost mandatářovi předávaných dokladů od účetních případů realizovaných přímo mandantem odpovídá mandant. Za správnost ostatních dokladů a správnost zaúčtování všech účetních dokladů zodpovídá mandatář.

3. Vypracování návrhů zásadních materiálů pro rozhodování orgánů mandanta, na jejichž základě mandant svým členům předepisuje povinnost provádění úhrad záloh na správu, opravy a služby, a to:

a)  Vypracování návrhu krátkodobého (ročního) plánu nezbytných oprav a revizí, příp. rekonstrukcí a modernizací domu (plán oprav) včetně odborného odhadu nákladů na jejich realizaci pro následující rok a jeho předložení nejpozději do 31. 10. předcházejícího roku mandantovi ke schválení. Mandant schválí předložený plán oprav s případnými změnami do 30 dnů od jeho obdržení.

b)  Vypracování návrhu rozpočtu výdajů na správu domu pro následující rok včetně tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a jeho předložení nejpozději do 31. 10. předcházejícího roku mandantovi ke schválení, a to současně s návrhem plánu oprav podle předchozího odstavce tohoto článku. Mandant schválí předložený návrh rozpočtu výdajů na správu domu pro následující rok včetně tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a doručí je zpět mandatářovi s případnými změnami do 30 dnů od jejich obdržení. Pokud mandant schválený návrh rozpočtu včetně tvorby dlouhodobé zálohy na opravy nedoručí mandatáři v uvedeném termínu, je platný naposled mandantem schválený rozpočet včetně tvorby dlouhodobé zálohy na opravy.

C) Vypracování návrhu rozpočtu výdajů na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen služby), jež jsou hrazeny z prostředků společenství, tedy zejména na dodávku tepla, teplé a studené vody, odvoz směsného odpadu, a jeho předložení do 31. 10. mandantovi ke schválení současně s návrhem rozpočtu výdajů na správu. Mandant schválí předložený návrh rozpočtu výdajů na služby a doručí jej zpět mandatářovi s případnými změnami do 30 dnů po jeho obdržení. Pokud mandant schválený návrh rozpočtu nedoručí mandatářovi v uvedeném termínu, je platný naposled mandantem schválený rozpočet.

d) Vypracování předpisu zálohových plateb jednotlivých vlastníků na úhradu nákladů spojených se správou, opravami a službami. Tento předpis je mandatář povinen vypracovat poté, kdy obdrží od mandanta návrhy rozpočtů a tvorby dlouhodobé zálohy dle odst. 3., písm. b) a c) včetně kritérií pro rozdělení na jednotlivé vlastníky, které byly projednány a schváleny orgány mandanta. Pokud mandatář neobdrží od mandanta podklady uvedené v předchozí větě, bude postupovat dle čl. II. odst. 3 písm.b) a c) včetně naposled mandantem schválených kritérií.

Zpracovaný přehled předpisu měsíčních záloh jednotlivých vlastníků předá mandatář mandantovi nejpozději 10 dnů před prvním dnem měsíce, na který jsou platby záloh stanoveny. Ve stejné lhůtě zašle předpis doporučeným dopisem jednotlivým vlastníkům s tím, že náklady na poštovné nese mandant a to tehdy, pokud si mandant tento postup vyžádá. V opačném případě předá jednotlivé předpisy pro vlastníky mandatář mandantovi k dalšímu řízení.

4. Uzavírání příslušných pojistných smluv pro společenství vlastníků včetně likvidace pojistných událostí, pokud si jejich uzavření nevyhradí mandant.

5. Uzavření smluv na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen „služby") s výjimkou těch, která si zajišťují  vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů), t.j. zejména dodávku elektrické energie, dodávku tepla a teplé užitkové vody, dodávku studené vody a odvod odpadních

6.       Za zvláštní úplatu provádí další nadstandardní služby, na kterých se obě smluvní strany dohodnou. Seznam nadstandardních služeb včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Dohoda o zajišťování nadstandardních služeb podle tohoto odstavce, vyjma úkonu uvedeného v části 2.1. přílohy 1, jehož provedení je zajištěno přímo mandátní smlouvou, musí mít písemnou formu, musí obsahovat specifikaci úkonu, jakož i odměnu za tyto úkony a termín její úhrady. Cena stanovená touto smlouvou v čl. V. smlouvy nezahrnuje provádění nadstandardních služeb uvedených v příloze 1.

7.      Vyúčtování zálohových plateb poskytnutých plátci (vlastníky jednotek) a jejich předání nejpozději do 30. 6. po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, mandantovi. Současně zašle rozúčtovaní – tj. vyúčtování na jednotky příslušným vlastníkům jednotek. Rozúčtování bude mandatář zasílat jednotlivým vlastníkům doporučenými dopisy v případě, že vlastníkovi vznikla povinnost uhradit nedoplatek a obyčejnými dopisy v případě, že vlastník má nárok na výplatu přeplatku. Náklady na poštovné uhradí mandatářovi mandant. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy společných částí domu se nevypořádá a převádí se do následujícího účetního období.

8.       Správu pronajatých nebytových, resp. společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví členů mandanta, tedy:

 -        sleduje platby nájemného a úhrad za služby na základě bankovních výpisů

- o případných dluzích jednotlivých nájemců informuje mandanta do 30ti dnů po skončení příslušného čtvrtletí

-        zpracovává vyúčtování zálohových plateb na služby proti skutečným nákladům s jednotlivými nájemci nebytových prostor v termínu do 30. 6. po skončení zúčtovacího období


                                           ČL. III.
                                Práva a povinnosti mandatáře

 

1. Mandatář je povinen:

a)      Umožnit výboru společenství a kontrolní komisi nahlížet do účetních knih a dokladů, činit výpisy a opisy.

b)  Jednou ročně, nejpozději do 31. 3. předat účetní závěrku a přiznání k dani z příjmu za podmínek uvedených v příloze 1 smlouvy a do 30. 6. následujícího roku předložit mandantovi zprávu o hospodaření mandanta za předchozí účetní období (kalendářní rok), přehled o technickém stavu společných částí domu, příp. zprávu o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.

C) Na základě žádosti mandanta je mandatář povinen podat též zprávu o aktuálním stavu zajištěnosti plnění úkolů z této smlouvy vyplývajících pro mandatáře a o stavu majetku společenství, a to nejpozději do 30ti dnů po obdržení takovéto žádosti, není-li dohodnuto jinak. Žádost podle tohoto ustanovení může být podána ze strany mandanta nedojde-li k jiné dohodě max. 1x za kalendářní rok.

d)    Při výkonu správy je mandatář povinen postupovat v rámci této smlouvy v souladu s platnými zákony a předpisy, v souladu se zájmy mandanta, podle schváleného ročního plánu oprav a závěrů revizních zpráv při dodržení zásad hospodárnosti, efektivity a kvality prací. Přitom odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností při plnění činností vyplývajících z této mandátní smlouvy.

e)      Nakládat s osobními údaji vlastníkův souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

f)       Po skončení prvního, druhého a třetího čtvrtletí předávat mandantovi účetní sestavy (účetnictví a výsledovku), a to nejpozději 6 týdnů po skončení příslušného čtvrtletí pokud se nedohodnou jinak.

 

2. Mandatář neodpovídá za případné sankce (penále, poplatky, pokuty apod.), které by mohly vzniknout v příčinné souvislosti s pozdním předáním dokladů mandantem, případně s nedostatkem finančních prostředků na běžném účtu zřízeného mandantem podle čl. N. odst. 2. této smlouvy.

ČL. IV.
Práva a povinnosti mandanta

1.           Mandant je povinen poskytovat mandatářovi součinnost, která je nutná k řádnému plnění této smlouvy, bezodkladně oznamovat mandatářovi všechny skutečnosti rozhodné pro pinění předmětu této smlouvy.

2.         Mandant zřídí do deseti dnů od podpisu této smlouvy u ČSOB a.s. - pobočka Makovského 1179, Praha 6 - Řepy, svůj běž'ný účet. Na tento fičet budou přijímány předepsané platby podle této smlouvy. Pro účely používání finančních prostředků k úhradě výdajů vynakládaných mandatářem podle této smlouvy, zřídí mandant pro mandatáře dispoziční právo k tomuto účtu a elektronický platební styk včetně práva přijímat výpisy z účtu, nejpozději do 10ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.         Mandant odpovídá za to, že na takto zřízeném účtu bude vždy dostatek finančních prostředků ke krytí nákladů spojených s plněním úkolů vyplývajících pro mandatáře z této smlouvy, a to v odpovídajících termínech. Mandatář provede za předpokladu dostatku finančních prostředků vidy příslušnou platbu v plné požadované výši, pokud takové úhradě nebrání vadné, nekvalitní či neúplné plnění dodavatele.

4.           Mandant vede pokladní knihu a je povinen předat do 5ti pracovních dnů po skončení měsíce účtárně mandatáře k zúčtování úplné pokladní doklady a kopii pokladní knihy.

5.         Mandant je povinen nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce předat podklady pro likvidaci mezd zaměstnanců mandanta mzdové účtárně mandatáře. Rovněž je povinen předat mandatáře k likvidaci případné podklady pro výplatu odměn z dohod o provedení práce, z dohod o pracovní činnosti, schválené návrhy na odměny funkcionářů příslušných orgánů mandanta.

6.         Mandant poskytne mandatáře do konce kalendářního roku veškeré. potřebné podklady pro vyúčtování skutečných nákladů za zúčtovací období (kalendářní rok); údaje měřidel v bytech vlastníků a údaje měřidel v pronajatých nebytových a společných prostorách (tj. měřidla -indikátory a vodoměry na studenou a teplou užitkovou vodu) pak do 31. 1. následujícího roku. Mandant rovněž předá mandatáře příslušným orgánem schválený způsob rozúčtování nákladů za služby.

                                       ČL. V.

 

Dohodnutá odměna

Smluvní strany se dohodly, že mandant bude hradit mandatáře za pinění předmětu této smlouvy:

a) Měsíční odměnu ve výše 160,- Kč bez DPH za bytovou jednotku, která je ve vlastnictví člena společenství vlastníků jednotek v domě.

a) Měsíční odměnu ve výši 70,- Kč bez DPH za každý pronajatý nebytový nebo společný prostor v domě.

Odměna j e fakturována souhrnnou částkou.

 

smlouvy (kolky, poplatky, poštovné atd.) v prokázané výši.

2.           Odměna je splatná měsíčně, a to vždy do 14 dnů od vystavení faktury.

3.           Mandatář je oprávněn navýšit cenu svých služeb (tedy včetně své odměny) o částku, určenou příslušnou sazbou DPH.

4.         Mandatář je oprávněn odměnu dohodnutou v článku V. odst. 1. této, smlouvy, jakož i odměnu za nadstandardní služby dle přílohy k této smlouvě, každoročně zvýšit bez souhlasu mandanta o míru inflace za uplynulý rok vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, a to vždy od 1. 7. roku následujícího za kalendářním rokem, kterého se vyhlášení míry inflace týkalo.

ČL.VI.
Výpověď

1.           Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů, a to písemnou formou. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

2.           Mandatář je povinen učinit všechna opatření, která jsou nutná k odvrácení škody v důsledku skončení činnosti mandatáře ve prospěch mandanta.

3.         Do skončení výpovědní lhůty je mandatář povinen postupovat podle této smlouvy. Nejpozději v den skončení výkonu správy je mandatář povinen předložit mandantovi zprávu o své činnosti a předat písemné materiály, které měl v souvislosti s touto, činností k dispozici, jakož i věcné prostředky, které mu byly svěřeny.

4.         Mandatář je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že nastane situace, kdy mandatář nebude schopen provést byť jedinou platbu z titulu nedostatku finančních prostředků na účtu zřízeném podle čl. IV. odst. 2. v plné požadované výši a včas. Dále je mandatář oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že mandant bude o více než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny mandatáře sjednané v článku V.

5.         Mandant je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že mandatář z vlastní viny nepředá mandantovi, alespoň ve lhůtě stanovené zákonem pro podání daňového přiznání, účetní závěrku a vyplněný formulář daně z příjmů a v případech, kdy finanční prostředky mandanta použije bez souhlasu mandanta k jiným účelům než ve smlouvě zde uvedeným. Účinnost tohoto odstoupení nastává dnem jeho doručení mandatáře v písemné formě, ve kterém musí být uveden konkrétní důvod odstoupení podle tohoto odstavce.

ČL. VII.
Společná a závěrečná ustanovení

1. M   1.Mandant zplnomocňuje mandatáře podpisem této smlouvy k právním úkonům v rozsahu zabezpečení povinností mandatáře podle této smlouvy a mandatář takto udělenou plnou moc přijímá, a to dnem podpisu této smlouvě, případně dnem podpisu mandanta na této smlouvě, bude-li podpis mandanta učiněn po datu, kdy tuto smlouvu podepíše mandatář. Bude-li to v plnění této smlouvy nezbytné, udělí mandant mandatářovi zvláštní plnou moc k úkonům k nimž je potřebná.

 

2.            Mandant zmocňuje mandatáře k podpisu účetních dokladů jako osoby odpovědné za účetní případ. Mandatář tuto plnou moc přijímá. Přijetí se uskutečňuje za stejných podmínek jak je uvedeno v odst. 1. tohoto článku.

3.            Doručováním písemností pro účely této smlouvy se rozumí doručení osobně nebo poštou. Osobně je písemnost doručena, jestliže adresát převzetí písemnosti písemně potvrdí. Doručení písemností poštou je splněno jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí odesílateli z poslední známé adresy adresáta jako nedoručitelnou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí odesílateli jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo jestliže adresát doručení písemnosti odmítl. Pokud není písemně prokazatelně doručena protistraně změna adresy pro doručování, považuje se za poslední známou adresu pro doručování adresa uvedená v záhlaví smlouvy.

4.    Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy je možno provádět pouze písemnou formou.

5.            Smlouva je vyhotovená ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží mandant a 2 mandatář.

6.            Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.            Vztahy mezi smluvními stranami, neupravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o vlastnictví bytů.

8.            Smluvní strany se dohodly, že spory o dodržování a plnění závazků obsažných v této smlouvě budou především řešit mimosoudní dohodou.

9.            Mandatář není oprávněn nakládat se spravovanou nemovitostí v rozporu s touto smlouvou a tuto smlouvu obcházet, zejména nesmí nemovitost nebo její část zcizit, zatížit nebo k ní bez souhlasu mandanta zřídit věcné břemeno.

10.      Mandatář odpovídá mandantovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem správy prokazatelně vznikla i pokud ji způsobil jeho pracovník nebo zástupce. Vznikne-li v důsledku porušení povinností druhé straně škoda, použijí se ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za způsobenou škodu.

11.        Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 1.8.2008.


Příloha č. 1 k mandátní smlouvě — strana 1

Nabídka nadstandardních služeb poskytovaných nad rámec stanovené odměny za správu domu

1. Provozní OBLAST

1.1. Investorská a inženýrská činnost u akcí zaměřených na opravy vad panelové výstavby(opravy střech, obvodových plášťů, lodžií, výměny oken apod.) s finančním objemem nad 100.000,--Kč spojená se stanovením záměru sanace, zajištěním výchozích podkladů, zajištěním projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru, zajištěním stavebního řízení, uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, přebíráním řádně ukončeného díla, zajištěním kolaudačního řízení vč. odstranění kolaudačních vad, vedením příp. reklamačních řízení,

do 1,0 % z konečné smluvní ceny díla bez DPH

1.2. Výkon funkce technického dozoru investora u všech akcí s finančním objemem nad 100.000,-‑
Kč realizovaných při opravách, údržbě, rekonstrukcích a modernizacích spravovaného domu,

podle ceníku (viz příloha) v závislosti na konečné smluvní ceně díla bez DPH

1.3. Práce spojené s přípravou a zpracováním podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravy bytového fondu postaveného panelovou technologií v rámci tzv. „havarijního programu", zpracováním návrhu finančního krytí akce a uplatněním žádosti,

do 10.000,-- Kč/akce —1 podání

do 5.000,-- Kč/akce — opakované podáni

1.4. Práce spojené s převzetím dotace poskytnuté v rámci tzv. „havarijního programu", zajištěním jejího účelového využití, čerpáním a finálním vyúčtováním ve smyslu obecně platných předpisů,

do 10.000,-- Kč/akce

1.5. Práce spojené se zajištěním státních dotací v rámci tzv. „dlouhodobého programu",

do 1,0 % z konečné smluvní ceny díla bez DPH, pro jehož realizaci byla dotace zajištěna

1.6. Práce spojené s provedením výběrového řízení u každé zakázky s finančním objemem nad 100.000,-- Kč vč. DPH podle podmínek daných objednatelem a za účasti jeho zástupců,

4.000,-- Kč/akce

1.7. Práce spojené se svoláním shromáždění společenství vlastníků více než 1x ročně na základě požadavku objednatele a s účastí družstva jakožto správce na tomto shromáždění,

2.000,-- Kč/akce + poštovné

1.8. Práce spojené se zajištěním komerčního využití společných částí domu pro účely umístění reklam, antén apod. včetně projednání technických podmínek instalace, dozoru při instalaci, přípravy, kontroly plateb nájemného a rozúčtování příjmů z přijatého nájemného mezi spoluvlastníky společných částí domu,

10 % z částky smluvního nájemného za 1. rok

 

 

Příloha č. 1 k mandátní smlouvě — strana 2

2.           EKONOMICKÁ OBLAST

2.1. Rozúčtování zdanitelných příjmů z domu za příslušný rok (pronájem společných, resp. nebytových částí domu, reklamy, ostatní příjmy) dle spoluvlastnických podílů na jednotlivé spoluvlastníky a předání mandantovi do 15.3. po skončení zúčtovacího  období.

Jednorázová částka 30,– Kč/ jednotku vlastníka

2.2. Vedení personální a mzdové agendy.

Měsíční částka 170,-- Kč / smlouvu (HPP, VPP, DPČ), jednorázová úhrada 170,-- Kč za zpracování DPP a odměny funkcionáře orgánů společenství

2.3. Práce spojené se zajištěním vhodných finančních zdrojů na financování oprav a údržby popřípadě rekonstrukcí a modernizací spravovaného domu, zejména zpracování podkladů a vedení jednání s příslušnou finanční institucí, provádění rozborů, rozvržení plateb apod.

do 1 % z rozpočtových nákladů akce

2.4. Registrace k daním (daň z příjmu, daň z nemovitosti, daně ke mzdovým nákladům) Jednorázová částka 2.000,- Kč

3.           PRÁVNÍ OBLAST

3.1. Vypracování smluv o nájmu nebytových a společných prostor ke komerčnímu využití a dodatků k těmto smlouvám dle písemného pokynu mandanta.

Jednorázová částka 1.000,-- Kč / smlouva Jednorázová částka 500,-- Kč / dodatek

3.2. Vypracování smluv o nájmu společných prostor pro účely uskladnění věcí z domácnosti uživatelů bytů v domě a dodatků k těmto smlouvám.

Jednorázová částka 500,-- Kč / smlouva Jednorázová částka 200,-- Kč / dodatek

Částky nadstandardních služeb neobsahují DPH.

 

 

 

DODATEK č. 1
Smlouvy mandátní uzavřené dne 17. 7. 2008 mezi smluvními stranami

Společenstvím vlastníků domu Nevanova 1063 - 1068, Praha 6

se sídlem Nevanova 1066, 163 00 Praha 6 - Řepy

16 284 01 956

č. účtu: 222255041/0300 u: ČSOB

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze- oddíl S, vložka 9008, dne 11. 6. 2008

zastoupené Filipem Navrátilem, předsedou výboru a Romanem Kaháčkem, místopředsedou výboru

jako mandant (dále jen „mandant")

 

 

Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, družstvo

se sídlem Křesomyslova 3 čp. 229, 140 00 Praha 4

IC: 000 33 251, DIČ: CZ 000 33 251

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Dr XLIX, vložka 827 dne 14.3. 1966

zastoupené Ing. Františkem Sojkou, předsedou družstva a Ladislavem Novákem, členem představenstva,

jako mandatář (dále jen „mandatář")

                                                                                 I.

Na základě požadavku mandanta na zajištění některých nadstandardních služeb dle přílohy č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 17. 7. 2008 se mandátní smlouva doplňuje takto:

1.      Mandatář rozúčtovává zdanitelné příjmy z domu za příslušný rok (pronájem společných, resp. nebytových částí domu, reklamy) dle spoluvlastnických podílů na jednotlivé spoluvlastníky a předává je mandantovi do 15. 3. po skončení zúčtovacího období. Za provádění této činnosti uhradí mandant mandatáři jednorázovou odměnu ve výši 30,- Kč bez DPH za jednotku vlastníka.

2.      Za vedení personální a mzdové agendy je dohodnuta měsíční odměna 170,- Kč za každou smlouvu (HPP, VPP, DPČ) a jednorázová odměna 170,- Kč za zpracování dohody o provedení práce a odměny funkcionáře orgánu společenství. Odměny neobsahují DPH.

3.      Za provedení registrace k daním (daň z příjmu,  daně ke mzdovým nákladům ...) uhradí mandant mandatáři jednorázovou odměnu ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každou registraci.

 

4.         Mandatář je povinen navýšit odměny v odstavcích 1, 2 a 3 o částku určenou příslušnou sazbou DPH.

5.         Odměna dle odst. 1., 2. a 3. je splatná do 14 dnů od obdržení faktury.


1.  Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem, se nemění.

    2.Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 8. 2008

3.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu.

 

        Mandant i mandatář obdrží dva výtisky tohoto dodatku.

V Praze dne: 17.7.2008                                                           V Praze dne 17. 7. 2008