Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásadní změny pro vlastníky vzhledem k NOZ

Vážení vlastníci domu Nevanova 1063-1068 Praha 6

Nový občanský zákoník (zákoník), který platí od 1. ledna 2014, upravuje i vlastnictví a spoluvlastnictví bytů. Nadále se naše vztahy budou řídit jím a nikoli jako dříve zvláštním zákonem o vlastnictví bytů.

Tento NOZ vlastníkům upřesňuje jejich práva a povinnosti. Jedna z povinností je uvést naše stanovy do souladu s NOZ a to ve lhůtě 3 let. Nové stanovy v současné době připravujeme a budou předloženy na letošním shromáždění vlastníků na podzim tohoto roku.

Ještě před schválením nových stanov nám dovolte v krátkosti Vás upozornit na nejdůležitější změny.

Nově výslovně stanoví, že vlastník je nejen oprávněn užívat byt a společné části, ale je povinen byt i společné prostory udržovat. Může samozřejmě byt i opravovat, ale pokud vlastník provádí rekonstrukci či přestavbu bytu, je povinen umožnit v zájmu respektování předpisů a předcházení škodám přístup do bytu po předchozím ohlášení osobě odpovědné za správu domu.

Nový zákoník dále ukládá vlastníkovi mnohem širší oznamovací povinnost vůči společenství. Kdo koupí jednotku do vlastnictví, oznámí to SVJ do jednoho měsíce, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět, že je vlastníkem. Dále taxativně vyjmenovává údaje, které jako výbor musíme evidovat. Kromě jména a adresy vlastníka musíme evidovat též i počet osob, které budou v bytě bydlet. Též musí být evidováno jméno a adresa osoby, které byt vlastník přenechal k užívání, například formou nájmu. Vlastník jednotky oznámí také „bez zbytečného odkladu“ změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm v souhrnu nejméně tři měsíce. Proto, pokud se Vás na to jako výbor budeme ptát, není to proto, že bychom se chtěli být zvědaví a mít přehled o vašem soukromí, ale proto, že to je naše povinnost daná zákonem.

Naopak, kterýkoli vlastník jednotky má výslovně dané právo na to, aby mu SVJ sdělilo jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky či nájemce v domě.

Vlastník má dále explicitně stanovenou povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí a zajistit jejich dodržování i osobami, jimž umožnil přístup do domu či bytu. Z toho plyne, že těmito pravidly se musí řídit i nájemci bytů.

Pokud je byt je  ve společném jmění manželů, dále jen SJM, nebo ve společném vlastnictví více osob, máte povinnost zplnomocnit jednoho z vlastníků či manželů k jednání a hlasování na shromáždění vlastníků ale i k jednání se statutárním orgánem, tedy výborem. (To zda plná moc musí být úředně ověřena ještě upřesníme.) Tento zmocněnec pak jedná jménem všech spoluvlastníků dané jednotky. Pokud zmocněnec není z jakékoli důvodu stanoven nemůže se tato jednotka účastnit hlasování.

A to platí i pro SJM.

(U pozvánky na výroční shromáždění vlastníků v červnu bude podrobnější informace) Upozorňujeme, že je na nejvýš důležité, aby výše uvedení zmocněnci byli ustavení ještě před shromážděním vlastníků. Bez jejich ustavení nebudeme moci přijmout stanovy.

Upozorňujeme vás na tyto skutečnosti s dostatečným předstihem a věříme, že nám pomůžete i nadále fungovat v rámci NOZ.

Výše uvedené jsou pouze nejdůležitější změny. Doporučujeme seznámit se textem NOZ například na internetu a různých diskusních fórech.

Výbor společenství vlastníků Domu Nevanova 1063-1068 Praha 6

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář